Professionell
Land

Integritetspolicy

Från och med maj 2020

Innehållsförteckning
I. Den registeransvariges identitet och kontaktuppgifter
II. Kontaktuppgifter för dataskyddsombudet
III. Allmän information om databehandling
IV. Den registrerades rättigheter
V. Tillhandahållande av webbplats och skapande av loggfiler
VI. Användning av kakor
VII. Nyhetsbrev
VIII. Kontakta via e-post
IX. Företagets webbuppträdanden
X. Användning av företagsnärvaro i professionellt orienterade nätverk
XI. Hosting
XII. Användning av plugins
XIII. Integrering av plugins via externa tjänsteleverantörer

I. Den registeransvariges identitet och kontaktuppgifter

Den registeransvarige som är ansvarig i enlighet med syftet med Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och andra nationella dataskyddslagar i medlemsstaterna samt andra dataskyddsförordningar är:

LEDVANCE GmbH

Parkring 29-33

85748 Garching

Deutschland

+49 89 780673-100

contact@ledvance.com

www.ledvance.de

II. Kontaktuppgifter för dataskyddsombudet

Den utsedda dataskyddsombudet är:

DataCo GmbH

Dachauer Str. 65

80335 München

Tyskland

+49 89 7400 45840

www.dataguard.de

III. Allmän information om databehandling

1. Omfattning av behandling av personuppgifter

I allmänhet behandlar vi endast våra användares personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att kunna tillhandahålla en fungerande webbplats med vårt innehåll och våra tjänster. Behandlingen av personuppgifter sker regelbundet endast med användarens samtycke. Undantag inkluderar fall där förhandsgodkännande tekniskt inte kan erhållas och där behandling av uppgifterna är tillåten enligt lag.

2. Rättslig grund för databehandling

Konst. 6 stycken 1 s. 1 lit. en GDPR fungerar som den rättsliga grunden för att få den registrerades samtycke för behandlingen av deras uppgifter.

När det gäller behandlingen av personuppgifter som krävs för genomförandet av ett kontrakt som den registrerade är part i, Art. 6 stycken 1 s. 1 lit. b GDPR fungerar som den rättsliga grunden. Detta gäller även för bearbetning som krävs för att utföra aktiviteter före kontrakt.

När det är nödvändigt att behandla personuppgifter för att uppfylla en rättslig skyldighet som vårt företag är föremål för, art. 6 stycken 1 s. 1 lit. c GDPR fungerar som den rättsliga grunden.

Om den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen kräver behandling av personuppgifter, Art. 6 stycken 1 s. 1 lit. d GDPR fungerar som den rättsliga grunden.

Om behandlingen av uppgifter är nödvändig för att skydda vårt företags eller tredje parts legitima intressen, och den registrerades grundläggande rättigheter och friheter inte uppväger det förra intresset, Art. 6 stycken 1 s. 1 lit. f GDPR kommer att tjäna som den rättsliga grunden för behandling av data.

3. Dataens borttagning och lagringstid

Den registrerades personuppgifter kommer att raderas eller begränsas så snart syftet med dess lagring har uppnåtts. Ytterligare lagring kan förekomma om det föreskrivs av den europeiska eller nationella lagstiftaren inom EU: s regler, lagar eller andra relevanta regler som den registeransvarige är föremål för. Begränsning eller radering av uppgifterna sker också när den lagringsperiod som anges i ovannämnda standarder löper ut, såvida det inte finns ett behov av att förlänga lagringen av uppgifterna för att ingå eller fullfölja respektive kontrakt.

IV. Den registrerades rättigheter

När dina personuppgifter behandlas är du därefter registrerad i den mening som avses i GDPR och har följande rättigheter:

1. Rätt till information

Du kan begära att den personuppgiftsansvarige bekräftar om dina personuppgifter behandlas av dem.

Om sådan behandling är fallet kan du begära följande information från den registeransvarige:

1. Syftet för vilket personuppgifterna behandlas;
2. De kategorier av personuppgifter som behandlas;
3. Mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka personuppgifterna om dig har lämnats ut eller fortfarande avslöjas;
4. Den planerade varaktigheten för lagring av dina personuppgifter eller, om specifik information inte är tillgänglig, kriterier för att bestämma lagringstiden;
5. Förekomsten av en rätt till rättelse eller radering av personuppgifter som rör dig, en rätt till begränsning av behandlingen av den personuppgiftsansvarige eller en rätt att invända mot sådan behandling;
6. Förekomsten av en rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet.
7. All tillgänglig information om källan till uppgifterna om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade;
8. Förekomsten av automatiserat beslut, inklusive profilering enligt artikel 22 para. 1 och punkt. 4 GDPR och i vissa fall meningsfull information om det berörda databehandlingssystemet och omfattningen och det avsedda resultatet av sådan behandling hos den registrerade.

Du har rätt att begära information om huruvida dina personuppgifter kommer att överföras till ett tredjeland eller en internationell organisation. I detta sammanhang kan du sedan begära lämpliga garantier i enlighet med art. 46 GDPR i samband med överföringen.

2. Rätt till rättelse

Du har rätt till rättelse och / eller komplettering av den registeransvarige om dina behandlade personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga. Den registeransvarige måste korrigera uppgifterna utan dröjsmål

3. Rätt till begränsning av behandlingen

Du kan begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter på följande villkor:

 • Om du ifrågasätter riktigheten av dina personuppgifter under en tidsperiod som gör det möjligt för den registeransvarige att verifiera riktigheten av dina personuppgifter;
 • Behandlingen är olaglig och du vägrar radera personuppgifterna och kräver istället en begränsning av användningen av personuppgifterna;
 • Representanten behöver inte längre personuppgifterna för behandlingen, men du behöver den för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller
 • Om du har invänt mot behandlingen enligt art. 21 stycke 1 GDPR och det är ännu inte säkert om den registeransvariges legitima skäl överväger dina skäl.

Om behandlingen av personuppgifter om dig har begränsats kan dessa uppgifter - med undantag för datalagring - endast användas med ditt samtycke eller i syfte att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller skydda rättigheterna för en annan naturlig eller juridisk person eller av skäl av stort allmänt intresse, intresse för unionen eller en medlemsstat.

Om behandlingen har begränsats enligt de ovannämnda villkoren kommer du att informeras av den registeransvarige innan begränsningen upphävs.

4. Rätt till radering

a) Skyldighet att radera

Om du ber den personuppgiftsansvarige om att radera dina personuppgifter med omedelbar verkan måste de göra det omedelbart med tanke på att något av följande gäller:

1. Personuppgifter som rör dig är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller bearbetades.
2. Du återkallar ditt samtycke till vilket behandlingen är tillåten enligt art. 6 stycken 1 s. 1 lit. a eller Art. 9 stycke 2 lit. en GDPR och det finns ingen annan rättslig grund för behandling av uppgifterna
3. Enligt art. 21 stycke 1 GDPR motsätter du dig behandlingen av uppgifterna med tanke på att behandlingen av uppgifterna är berättigad av ett berättigat intresse, eller så gör du invändningar enligt art. 21 stycke 2 GDPR.
4. Dina personuppgifter har behandlats olagligt.
5. Att ta bort dina personuppgifter åberopar en rättslig skyldighet enligt unionsrätten eller lagen i de medlemsstater som den registeransvarige är föremål för.
6. Dina personuppgifter samlades in i förhållande till informationstjänster som erbjuds enligt art. 8 stycke 1 GDPR.

b) Information till tredje part

Om den registeransvarige har gjort dina personuppgifter offentliga och måste radera uppgifterna enligt art. 17 stycke 1 GDPR ska de vidta lämpliga åtgärder, inklusive tekniska medel, för att informera databehandlare som behandlar personuppgifterna, att en begäran har gjorts om att ta bort alla länkar till sådana personuppgifter eller kopior eller repliker av personuppgifterna, med beaktande av tillgänglig teknik och implementeringskostnader för att genomföra processen.

c) Undantag

Rätten till radering finns inte om behandlingen är nödvändig

1. att utöva rätten till yttrandefrihet och information;
2. att uppfylla en rättslig skyldighet som krävs enligt unionslagstiftningen eller de medlemsstater som företrädaren är föremål för, eller att utföra en uppgift av allmänt intresse eller vid utövandet av offentlig myndighet delegerad till företrädaren,
3. av skäl av allmänt intresse inom folkhälsoområdet enligt art. 9 stycke 2 lit. h och i och Art. 9 stycke 3 GDPR;
4. för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskaplig eller historisk forskningsändamål eller för statistiska ändamål enligt art. 89 stycke 1 GDPR, i den utsträckning som lagen som avses i stycke a sannolikt gör omöjlig eller allvarligt påverkar uppnåendet av målen för den behandlingen, eller
5. för att verkställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

5. Rätt till information

Om du har rätt till rättelse, radering eller begränsning av behandlingen över den registeransvarige, är de skyldiga att meddela alla mottagare till vilka dina personuppgifter har lämnats ut om korrigering eller radering av uppgifterna eller begränsning av behandlingen, såvida inte detta visar sig vara omöjligt eller innebär en oproportionerlig insats.

Du förbehåller dig rätten att få information om mottagarna av dina uppgifter av den registeransvarige.

6. Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att ta emot dina personuppgifter som ges till den registeransvarige i ett strukturerat, standard- och maskinläsbart format. Dessutom har du rätt att överföra dessa uppgifter till en annan person utan hinder av den registeransvarige som ursprungligen fick uppgifterna, med tanke på att

1. 1. behandlingen baseras på ett samtycke i enlighet med art. 6 stycken 1 s. 1 lit. en GDPR eller art. 9 stycke 2 lit. en GDPR eller på ett kontrakt i enlighet med art. 6 stycken 1 s. 1 lit. b GDPR och

2. behandlingen sker automatiserat.

När du utövar denna rättighet har du också rätt att hävda att dina personuppgifter som rör dig överförs direkt från en person till en annan, i den mån det är tekniskt genomförbart. Andra personers friheter och rättigheter påverkas inte.

Rätten till dataportabilitet gäller inte för behandling av personuppgifter som är nödvändiga för utförandet av en uppgift av allmänt intresse eller för utövandet av officiell auktoritet delegerad till den registeransvarige.

7. Rätt till invändningar

Med förbehåll för din situation har du när som helst rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter enligt art. 6 stycken 1 s. 1 lit. e eller f GDPR; detta gäller även profilering baserad på dessa bestämmelser.

Den personuppgiftsansvarige kommer inte längre att behandla personuppgifterna om dig såvida han inte kan visa tvingande legitima grunder för behandling som överväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller så är behandlingen i syfte att verkställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om personuppgifterna relaterade till dig behandlas för direkt marknadsföringsändamål har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter i samband med sådan reklam; detta gäller även profilering i den mån det är associerat med direktreklam.

Om du motsätter dig behandling för direktmarknadsföringsändamål kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för dessa ändamål.

Oavsett direktiv 2002/58 / EG har du möjlighet att inom ramen för användningen av informationssamhällets tjänster utöva din rätt att invända mot automatiserade förfaranden som använder tekniska specifikationer.

8. Rätt att återkalla deklarationen om samtycke till dataskydd

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet av samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen som utförs på grundval av samtycket förrän återkallandet.

9. Automatiserat beslut från fall till fall, inklusive profilering

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling - inklusive profilering - som kommer att få rättsverkan eller påverka dig på liknande sätt. Detta gäller inte om beslutet fattas

1. krävs för att ingå eller genomföra ett avtal mellan dig och den registeransvarige,
2. är tillåtet enligt unionens eller medlemsstaternas lagstiftning som den registeransvarige är föremål för, och där sådan lagstiftning innehåller lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter och legitima intressen, eller
3. med ditt uttryckliga samtycke.

Dessa beslut får dock inte baseras på särskilda kategorier av personuppgifter enligt art. 9 stycke 1 GDPR, såvida inte art. 9 stycke 2 lit. a eller g GDPR gäller och rimliga åtgärder har vidtagits för att skydda rättigheter och friheter samt dina legitima intressen.

När det gäller de fall som avses i (1) och (3) ska den registeransvarige vidta lämpliga åtgärder för att upprätthålla dina rättigheter och friheter såväl som dina legitima intressen, inklusive rätten att få hjälp från den registeransvarige eller deras representant, för att uttrycka din åsikt i frågan och bestrida beslutet.

10. Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet

Utan att det påverkar något annat administrativt eller rättsligt rättsmedel har du rätt att klaga till en tillsynsmyndighet i den medlemsstat där de har hemvist, arbetsplats eller påstådd överträdelse, om du tror att behandlingen av personuppgifterna rörande du bryter mot GDPR.

Den tillsynsmyndighet till vilken klagomålet har lämnats ska informera klaganden om status och resultat för klagomålet, inklusive möjligheten till rättsmedel enligt art. 78 GDPR.

V. Tillhandahållande av webbplats och skapande av loggfiler

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

Varje gång vår webbplats öppnas samlar vårt system automatiskt in data och relevant information från datasystemet för den anropande enheten.

Följande uppgifter samlas in:

 • Webbläsartyp och version som används
 • Användarens operativsystem
 • Användarens internetleverantör
 • Användarens IP-adress
 • Datum och tid för åtkomst
 • Webbsidor från vilka användarens system besökte vår webbplats
 • Webbsidor som användarens system öppnar via vår webbplats

Dessa data lagras i loggfilerna i vårt system. Dessa uppgifter lagras inte tillsammans med andra personuppgifter om användaren.

2. Syfte med databehandling

Systemets tillfälliga lagring av IP-adressen är nödvändig för leverans av webbplatsen till användarens dator. För detta ändamål måste användarens IP-adress behållas under hela sessionen.

Lagringen i loggfiler görs för att säkerställa webbplatsens funktionalitet. Uppgifterna används också för att optimera webbplatsen och för att säkerställa säkerheten för våra IT-system. En analys av uppgifterna för marknadsföringsändamål sker inte.

För ovannämnda ändamål ligger vårt berättigade intresse i behandlingen av uppgifter i enlighet med art. 6 stycken 1 s. 1 lit. f GDPR.

3. Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för tillfällig lagring av data och loggfiler är art. 6 stycken 1 s. 1 lit. f GDPR.

4. Lagringstid

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för syftet med insamlingen. Sessionen är klar när insamlingen av data för tillhandahållandet av webbplatsen är genomförd.

Om uppgifterna lagras i loggfiler är detta fallet senast efter sju dagar. Lagring utöver detta är möjligt. I det här fallet raderas eller avlägsnas användarnas IP-adresser så att det inte går att tilldela den anropande klienten.

5. Invändning och borttagning

Insamling av data för tillhandahållandet av webbplatsen samt lagring av data i loggfiler är avgörande för driften av webbplatsen. Därför kan användaren inte motsätta sig de ovannämnda processerna .

VI. Användning av kakor

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

Vår webbplats använder cookies. Cookies är textfiler som lagras i webbläsaren eller webbläsaren på användarens datorsystem. Om en användare ringer upp en webbplats kan en cookie lagras i användarens operativsystem. Dessa cookies innehåller en rad tecken som gör att webbläsaren kan identifieras unikt när webbplatsen öppnas igen.

Vi använder cookies för att göra vår webbplats mer användarvänlig. Vissa delar av vår webbplats kräver att den anropande webbläsaren identifieras även efter en sidbrytning.

Följande data lagras och överförs i kakorna:

 • Språkinställningar
 • Inloggningsinformation

Vi använder också cookies på vår hemsida, som gör det möjligt för oss att analysera webb beteende av våra användare.

Som ett resultat kommer följande data att överföras:

 • Inmatade sökfrågor
 • Sidvisningarnas frekvens
 • Användning av webbplatsfunktioner

Användardata som samlas in på detta sätt pseudonymiseras av tekniska åtgärder. Det är därför inte möjligt att tilldela data till användaren som besöker webbplatsen. Uppgifterna lagras inte tillsammans med andra personuppgifter om användarna.

2. Syfte med databehandling

Syftet med att använda tekniska cookies är att förenkla användningen av webbplatser för användarna. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. Dessa kräver att webbläsaren känns igen även efter en sidbyte.

Vi behöver cookies för följande applikationer:

 • Tillämpar språkinställningar
 • Lagring av söktermer

Användardata som samlas in av tekniska cookies används inte för att skapa användarprofiler.

Analyscookies används för att förbättra kvaliteten på vår webbplats och dess innehåll. Genom analyscookies lär vi oss hur webbplatsen används och därmed ständigt kan optimera vårt erbjudande.

LEDVANCE samlar in information om hur du använder webbplatsen, t.ex. vilka sidor du besöker oftast och vilka fel uppstår? Denna analytiska profilering hjälper oss att mäta hur effektivt innehållet är och hur webbplatsens prestanda kan förbättras.

För dessa ändamål har vi också ett legitimt intresse av att behandla personuppgifter i enlighet med art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f GDPR.

3. Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av kakor är art. 6 stycken 1 s. 1 lit. en GDPR.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av tekniska cookies är art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f GDPR.

4. Lagringstid och möjlighet till invändning och borttagning

Cookies lagras på användarens enhet och överförs till vår webbplats av användaren. Därför har du som användare också full kontroll över användningen av kakor. Du kan inaktivera eller begränsa överföringen av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Cookies som redan har sparats kan raderas när som helst. Detta kan också göras automatiskt. Om cookies inaktiveras för vår webbplats är det möjligt att inte alla funktioner på webbplatsen kan användas i sin fulla omfattning.

Om du använder Safari-webbläsaren version 12.1 eller senare kommer cookies automatiskt att raderas efter sju dagar. Detta gäller även opt-out-cookies, som används för att förhindra att spårningsmekanismer används.

VII. Nyhetsbrev

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

Du kan prenumerera på ett nyhetsbrev gratis på vår webbplats. När du prenumererar på nyhetsbrevet överförs data från inmatningsmask till oss.

 • E-postadress
 • Efternamn
 • Förnamn
 • Telefon / mobiltelefonnummer
 • Adress
 • IP-adressen till användarens enhet
 • Datum och tid för registrering

Inga uppgifter kommer att vidarebefordras till tredje part i samband med databehandling för utskick av nyhetsbrev. Uppgifterna kommer endast att användas för att skicka nyhetsbrevet.

2. Syfte med databehandling

Insamlingen av användarens e-postadress tjänar syftet att leverera nyhetsbrevet till mottagaren.

Insamlingen av ytterligare personuppgifter som en del av registreringsprocessen tjänar syftet att förhindra missbruk av tjänsterna eller den använda e-postadressen.

3. Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för användarens behandling av data efter registrering för nyhetsbrevet är art. 6 stycken 1 S. 1 lit. en GDPR om användaren har gett sitt samtycke.

4. Lagringstid

Uppgifterna kommer att raderas så snart det inte längre är nödvändigt för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. Användarens e-postadress kommer därför att sparas så länge nyhetsbrevsabonnemanget är aktivt.

Övriga personuppgifter som samlas in under registreringsprocessen raderas vanligtvis efter en period på sju dagar.

5. Invändning och borttagning

Prenumerationen på nyhetsbrevet kan när som helst sägas upp av den registrerade. För detta ändamål innehåller varje nyhetsbrev en opt-out-länk.

Genom detta är det också möjligt att återkalla samtycket till lagring av personuppgifter som samlats in under registreringsprocessen.

VIII. Kontakt via Email

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

Du kan kontakta oss via e-postadressen på vår webbplats. I detta fall lagras personuppgifterna för användaren som överförs med e-postmeddelandet.

Uppgifterna används uteslutande för bearbetning av konversationen.

2. Syfte med databehandling

Om du kontaktar oss via e-post utgör detta också nödvändigt legitimt intresse för behandlingen av uppgifterna.

3. Rättslig grund för databehandling

Om användaren har gett sitt samtycke är den rättsliga grunden för behandling av uppgifterna art. 6 stycken 1 lit. en GDPR.

Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter som överförs vid sändning av e-post är art. 6 stycken 1 lit. f GDPR. Om syftet med e-postkontakten är att ingå ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen Art. 6 stycken 1 lit. b GDPR.

4. Lagringstid

Uppgifterna kommer att raderas så snart det inte längre är nödvändigt för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. För personuppgifter som skickas via e-post är detta fallet när respektive konversation med användaren har avslutats. Konversationen avslutas när det på grund av omständigheterna kan dras att frågan i fråga har slutgiltigt lösts.

Ytterligare personuppgifter som samlas in under sändningsprocessen raderas senast efter sju dagar.

5. Invändning och borttagning

Användaren har när som helst möjlighet att återkalla sitt samtycke till behandlingen av sina personuppgifter. Om användaren kontaktar oss via e-post kan han när som helst invända mot lagringen av sina personuppgifter. I ett sådant fall kan inte konversationen fortsättas.

contact@ledvance.com

I detta fall raderas all personlig information som lagras under upprättandet av kontakt.

contact@ledvance.com

IX. Företagets webbuppträdanden

Användning av företagsnärvaro på sociala nätverk

Instagram:

Instagram, en del av Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland

På vår företagswebbplats ger vi information och erbjuder Instagram-användare möjligheten att kommunicera. Om du utför en åtgärd på vår Instagram-företagswebbplats (t.ex. kommentarer, bidrag, gillanden etc.) kan du offentliggöra personuppgifter (t.ex. tydligt namn eller foto på din användarprofil). Eftersom vi i allmänhet eller i stor utsträckning inte har något inflytande på behandlingen av dina personuppgifter via Instagram, företaget som är gemensamt ansvarigt för LEDVANCE GmbHs företagsutseende, kan vi inte göra några bindande uttalanden angående syftet och omfattningen av behandlingen av din data.

Vår företags närvaro i sociala nätverk används för kommunikation och informationsutbyte med (potentiella) kunder. I synnerhet använder vi företagets närvaro för:

Products

Publikationer om företagets utseende kan innehålla följande innehåll:

 • Information om produkter
 • Information om tjänster
 • Tävlingar
 • Kundkontakt
 • Service support

Varje användare har frihet att publicera personuppgifter genom aktiviteter.

Den rättsliga grunden för databehandling är art. 6 stycken 1 S.1 tänd en GDPR.

Vi lagrar dina aktiviteter och personuppgifter som publiceras på vår Instagram-närvaro tills du återkallar ditt samtycke. Dessutom följer vi lagstadgade lagringsperioder.

Vi bearbetar data från vår företags webbnärvaro i våra egna system. Uppgifterna lagras där under följande period: 2 månader.

Instagram har undertecknat och är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet undertecknat mellan Europeiska unionen och USA. Detta säkerställer Instagrams åtagande att följa standarderna och förordningarna i europeisk dataskyddslagstiftning. Mer information finns i följande länkade post:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som vi samlar in inom ramen för din användning av vår Instagram-företagsnärvaro och hävda dina rättigheter som registrerad som nämns under IV. i denna sekretesspolicy. Vänligen skicka ett informellt e- postmeddelande till contact@ledvance.com . För mer information om behandling av dina personuppgifter via Instagram och motsvarande invändningsalternativ, klicka här:

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Pinterest:

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland

På vår företagswebbplats tillhandahåller vi information och erbjuder Pinterest-användare möjlighet att kommunicera. Om du utför en åtgärd på vår Pinterest-företagswebbplats (t.ex. kommentarer, bidrag, gillanden etc.) kan du offentliggöra personuppgifter (t.ex. klart namn eller foto på din användarprofil). Eftersom vi i allmänhet eller i stor utsträckning inte har något inflytande på behandlingen av dina personuppgifter av Pinterest, företaget som är gemensamt ansvarigt för LEDVANCE GmbHs företagsutseende, kan vi dock inte göra några bindande uttalanden angående syftet och omfattningen av behandlingen av din data.

Vår företags närvaro i sociala nätverk används för kommunikation och informationsutbyte med (potentiella) kunder. I synnerhet använder vi företagets närvaro för:

Products

Publikationer om företagets utseende kan innehålla följande innehåll:

 • Information om produkter
 • Information om tjänster
 • Tävlingar
 • Kundkontakt
 • Service support

Varje användare har frihet att publicera personuppgifter genom aktiviteter.

Den rättsliga grunden för databehandling är art. 6 stycken 1 S.1 tänd en GDPR.

Vi lagrar dina aktiviteter och personuppgifter som publiceras på vår Pinterest-företags närvaro tills du återkallar ditt samtycke. Dessutom följer vi lagstadgade lagringsperioder.

Vi bearbetar data från vår företags webbnärvaro i våra egna system. Uppgifterna lagras där under följande period: 2 månader.

Pinterest har undertecknat och är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet mellan Europeiska unionen och USA. Detta säkerställer Pinterest åtagande att följa standarderna och förordningarna i europeisk dataskyddslag. Mer information finns i följande länkade post:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&status=Active

Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som vi samlar in inom ramen för din användning av vår Pinterest-företagsnärvaro och hävda dina rättigheter som registrerad som nämns under IV. av denna integritetspolicy. Vänligen skicka ett informellt e- postmeddelande till contact@ledvance.com . För mer information om behandling av dina personuppgifter av Pinterest och motsvarande invändningsalternativ, klicka här:

Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Twitter:

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irland

På vår företagswebbplats ger vi information och erbjuder Twitter-användare möjligheten att kommunicera. Om du utför en åtgärd på vår Twitter-företagswebbplats (t.ex. kommentarer, bidrag, gillanden etc.) kan du offentliggöra personuppgifter (t.ex. tydligt namn eller foto på din användarprofil). Eftersom vi i allmänhet eller i stor utsträckning inte har något inflytande på behandlingen av dina personuppgifter via Twitter, företaget som är gemensamt ansvarigt för LEDVANCE GmbH - företagets utseende, kan vi dock inte göra några bindande uttalanden angående syftet och omfattningen av behandlingen av din data.

Vår företags närvaro i sociala nätverk används för kommunikation och informationsutbyte med (potentiella) kunder. I synnerhet använder vi företagets närvaro för:

Products

Publikationer om företagets utseende kan innehålla följande innehåll:

 • Information om produkter
 • Information om tjänster
 • Tävlingar
 • Kundkontakt
 • Service support

Varje användare har frihet att publicera personuppgifter genom aktiviteter.

Den rättsliga grunden för databehandling är art. 6 stycken 1 S.1 tänd en GDPR.

Vi lagrar dina aktiviteter och personuppgifter som publiceras på vår Twitter-företags närvaro tills du återkallar ditt samtycke. Dessutom följer vi lagstadgade lagringsperioder.

Vi behandlar även data från vår företags webbnärvaro i våra egna system. Uppgifterna lagras där under följande period: 2 månader.

Twitter har undertecknat och är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet mellan Europeiska unionen och USA. Detta säkerställer att Twitter åtar sig att följa standarderna och förordningarna i europeisk dataskyddslagstiftning. Mer information finns i följande länkade post:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som vi samlar in inom ramen för din användning av vår Twitter-företagsnärvaro och hävda dina rättigheter som registrerad som nämns under IV. av denna integritetspolicy. Skicka ett informellt e- postmeddelande till contact@ledvance.com . För mer information om behandlingen av dina personuppgifter via Twitter och motsvarande invändningsalternativ, klicka här:

Twitter: https://twitter.com/de/privacy

YouTube:

YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA

På vår företagswebbplats ger vi information och erbjuder YouTube-användare möjligheten att kommunicera. Om du utför en åtgärd på vår YouTube-företagswebbplats (t.ex. kommentarer, bidrag, gillanden etc.) kan du offentliggöra personuppgifter (t.ex. tydligt namn eller foto på din användarprofil). Eftersom vi i allmänhet eller i stor utsträckning inte har något inflytande på behandlingen av dina personuppgifter av YouTube, företaget som är gemensamt ansvarigt för LEDVANCE GmbHs företagsutseende, kan vi inte göra några bindande uttalanden angående syftet och omfattningen av behandlingen av din data.

Vår företags närvaro i sociala nätverk används för kommunikation och informationsutbyte med (potentiella) kunder. I synnerhet använder vi företagets närvaro för:

Products

Publikationer om företagets utseende kan innehålla följande innehåll:

 • Information om produkter
 • Information om tjänster
 • Tävlingar
 • Kundkontakt
 • Service support

Varje användare har frihet att publicera personuppgifter genom aktiviteter.

Den rättsliga grunden för databehandling är art. 6 stycken 1 S.1 tänd en GDPR.

Vi lagrar dina aktiviteter och personuppgifter som publiceras på vår YouTube-företags närvaro tills du återkallar ditt samtycke. Dessutom följer vi lagstadgade lagringsperioder.

Vi behandlar även data från vår företags webbnärvaro i våra egna system. Uppgifterna lagras där under följande period: 2 månader.

YouTube har undertecknat och är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet mellan Europeiska unionen och USA. Detta säkerställer att YouTube följer standarderna och förordningarna i europeisk dataskyddslagstiftning. Mer information finns i följande länkade post:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som vi samlar in inom ramen för din användning av vår YouTube-företagsnärvaro och hävda dina rättigheter som registrerad som nämns under IV. i denna sekretesspolicy. Vänligen skicka ett informellt e- postmeddelande till contact@ledvance.com . För mer information om behandling av dina personuppgifter via YouTube och motsvarande invändningsalternativ, klicka här:

YouTube: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en

X. Användning av företagsnärvaro i professionellt orienterade nätverk

1. Omfattning av databehandling

Vi använder företagsnärvaro i professionellt orienterade nätverk. Vi har en företagsnärvaro i följande professionellt orienterade nätverk:

LinkedIn:

LinkedIn, obegränsat företag Wilton Place, Dublin 2, Irland

XING:

XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Tyskland

På vår webbplats tillhandahåller vi information och erbjuder användarna möjlighet till kommunikation.

Företagets närvaro används för jobbansökningar, information / PR och aktiv sourcing.

Vi har ingen information om behandlingen av dina personuppgifter av företagen som gemensamt ansvarar för företagets närvaro. Mer information finns i sekretesspolicyn för:

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

XING:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Om du utför en åtgärd på vår företagswebbplats (t.ex. kommentarer, bidrag, gillanden etc.) kan du offentliggöra personuppgifter (t.ex. tydligt namn eller foto på din användarprofil).

2. Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter i samband med användningen av vår företagsnärvaro är Art. 6 Para. 1 S.1 lit. f GDPR.

3. Syfte med databehandlingen

Vår företagsnärvaro på internet tjänar till att informera användare om våra tjänster. Varje användare har frihet att publicera personuppgifter genom aktiviteter.

4. Lagringstid

Vi lagrar dina aktiviteter och personuppgifter som publiceras via vår företagsnärvaro tills du återkallar ditt samtycke. Dessutom följer vi de lagstadgade lagringsperioderna.

5. Invändning och borttagning

Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som vi samlar in inom ramen för din användning av vår företagsnärvaro och hävda dina rättigheter som registrerad som nämns under IV. i denna sekretesspolicy. Skicka ett informellt e-postmeddelande till den e-postadress som anges i denna sekretesspolicy.

LinkedIn har också undertecknat och är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet mellan Europeiska unionen och USA. LinkedIn förbinder sig att följa standarderna och bestämmelserna i den europeiska dataskyddslagen. Mer information finns i följande länkade post:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

Du hittar mer information om invändnings- och borttagningsalternativ här:

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

XING:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

XI. Hosting

Webbplatsen är värd på servrar från en tjänsteleverantör på uppdrag av oss.

Vår tjänsteleverantör är:

SpaceNet AG

Joseph-Dollinger-Bogen 14

D-80807 München

Servrarna samlar in och lagrar automatiskt information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför när du besöker webbplatsen. Den lagrade informationen är:

 • Webbläsartyp och version
 • Användt operativsystem
 • Henvisnings-URL
 • Värdnamn för åtkomstdatorn
 • Tid och datum för serverförfrågan
 • IP-adressen till användarens enhet

Dessa data slås inte samman med andra datakällor. Uppgifterna samlas in på grundval av art. 6 stycken 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av den tekniskt felfria presentationen och optimeringen av sin webbplats - för detta måste serverloggfilerna registreras.

Webbplatsens server är geografiskt belägen i Tyskland.

XII. Användning av plugins

Vi använder plugins för olika ändamål. De plugins som används listas nedan:

Användning av Google Analytics

1. Omfattning av behandling av personuppgifter

Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irland . ( Hädanefter kallat Google). Google Analytics undersöker bland annat besökarnas ursprung, vistelsens längd på enskilda sidor och användningen av sökmotorer, vilket möjliggör bättre övervakning av reklamkampanjernas framgång.

Google Analytics använder cookies s och lagrar dem på din enhet . Detta gör det möjligt att lagra och utvärdera personuppgifter, i synnerhet användarens aktivitet (särskilt vilka sidor som har besökts och vilka element som har klickats på), enhets- och webbläsarinformation (särskilt IP-adressen och operativsystemet), information om de annonser som visas (i synnerhet vilka annonser som har visats och om användaren har klickat på dem) och även uppgifter om reklampartner (särskilt pseudonymiserade användar-ID).

Informationen som genereras av kakan om din användning av denna webbplats kommer att överföras till och lagras av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA , på servrar i USA. Om IP-anonymisering är aktiverad vid denna online-närvaro kommer Google dock att förkorta din IP-adress inom EU-länder eller andra stater som har undertecknat avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en server från Google i USA och förkortas där.

På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen , för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktiviteter och för att tillhandahålla ytterligare tjänster i samband med användningen av webbplatsen och internetanvändningen till operatören på webbplatsen . IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kombineras inte med annan data från Google. Du kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Observera dock att om du gör detta kanske du inte kan använda vår webbplats fullständiga funktioner.

G oogle LLC har undertecknat och är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet mellan Europeiska unionen och USA. Genom detta gör Google sitt åtagande att följa standarderna och förordningarna i europeisk dataskyddslagstiftning. Mer information finns i följande länkade post:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Mer information om insamling och lagring av data från Google finns här:

https://policies.google.com/privacy?gl=SV&hl=sv

2. Syfte med databehandling

Syftet med behandling av personuppgifter är att specifikt adressera en målgrupp som redan har uttryckt sitt första intresse genom att besöka webbplatsen.

3. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är användarens givna samtycke i enlighet med art. 6 stycken 1 S.1 tänd en GDPR.

4. Lagringstid Varaktighet

Din personliga information lagras så länge som är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy eller som krävs enligt lag. Annonsdata i serverloggar anonymiseras av Googles egna uttalanden för att radera delar av IP-adressen och cookie-informationen efter 9 respektive 18 månader.

5. Möjlighet att återkalla samtycke och borttagning

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke enligt dataskyddslagen. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av behandlingen som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen.

Du kan förhindra att Google samlar in och behandlar dina personuppgifter genom att förhindra lagring av cookies av tredje part på din dator, genom att använda funktionen "Spåra inte" i en webbläsare som stödjer, genom att inaktivera körningen av skriptkoden i din webbläsare eller genom att installera en skriptblockerare som NoScript (https://noscript.net/ ) eller Ghostery (https://www.ghostery.com ) i din webbläsare. din IP-adress) till Google och för att förhindra att Google bearbetar dessa data genom att ladda ner och installera webbläsarinsticksprogrammet tillgängligt under följande länk:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv

Med följande länk kan du inaktivera användningen av dina personuppgifter av Google:

https://adssettings.google.de

Ytterligare information om invändnings- och borttagningsalternativ mot Google finns på:

https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

Användning av Google Tag Manager

1. Omfattning av behandling av personuppgifter

Vi använder Google Tag Manager (https://www.google.com/intl/de/tagmanager/ ) från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 , USA och dess företrädare i Unionen Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irland (nedan kallat Google). Med Google Tag Manager kan taggar från Google och tredje parts tjänster hanteras och buntas och bäddas in i en online-närvaro. Taggar är små kodelement på en online-närvaro som bland annat används för att mäta besökarnas antal och beteende, fånga effekten av onlineannonsering och sociala kanaler, använda remarketing och inriktning och testa och optimera närvaron online. När en användare besöker online-närvaron skickas den aktuella taggkonfigurationen till användarens webbläsare. Den innehåller uttalanden om vilka taggar som ska utlösas. Google Tag Manager utlöser andra taggar som själva kan samla in data. Du hittar information om detta i avsnittet om användningen av motsvarande tjänster i denna dataskyddsdeklaration. Google Tag Manager har inte åtkomst till denna information och data kan överföras till Googles servrar i USA. Google har undertecknat och certifierat ett integritetsskyddsavtal med Europeiska unionen och USA. Genom detta gör Google sitt åtagande att följa standarderna och förordningarna i europeisk dataskyddslagstiftning. Mer information finns i följande länkade post:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

För mer information om Google Tag Manager, besök https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html och se Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv

2. Syfte med databehandling

Syftet med behandlingen av personuppgifter ligger i den insamlade och tydliga administrationen samt en effektiv integration av tredje parts tjänster.

3. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är användarens givna samtycke i enlighet med art. 6 stycken 1 S.1 tänd en GDPR.

4. Lagringstid Varaktighet

Din personliga information lagras så länge som är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy eller som krävs enligt lag. Annonsdata i serverloggar anonymiseras av Googles egna uttalanden för att radera delar av IP-adressen och cookie-informationen efter 9 respektive 18 månader.

5. Möjlighet att återkalla samtycke och borttagning

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke enligt dataskyddslagen. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av behandlingen som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen.

Du kan förhindra att Google samlar in och behandlar dina personuppgifter genom att förhindra lagring av cookies av tredje part på din dator, genom att använda funktionen "Spåra inte" i en webbläsare som stödjer, genom att inaktivera körningen av skriptkoden i din webbläsare eller genom att installera en skriptblockerare som NoScript (https://noscript.net/ ) eller Ghostery (https://www.ghostery.com ) i din webbläsare. din IP-adress) till Google och för att förhindra att Google bearbetar dessa data genom att ladda ner och installera webbläsarinsticksprogrammet tillgängligt under följande länk:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv

Med följande länk kan du inaktivera användningen av dina personuppgifter av Google:

https://adssettings.google.de

Ytterligare information om invändnings- och borttagningsalternativ mot Google finns på:

https://policies.google.com/privacy?gl=SV&hl=sv

Användning av Google Maps

1. Omfattning av behandling av personuppgifter

Vi använder onlinekarttjänsten Google Maps från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA och representanten i Unionen Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irland (nedan kallat Google). Vi använder Google Maps-plugin för att visuellt visa geografisk data och bädda in den på vår online-närvaro. Genom att använda Google Maps på vår online-närvaro överförs information om användningen av vår online-närvaro, din IP-adress och adresser som anges med ruttplanfunktionen till en Google-server i USA och lagras där. Google har undertecknat och certifierat ett integritetsskyddsavtal med Europeiska unionen och USA. Genom detta gör Google sitt åtagande att följa standarderna och förordningarna i europeisk dataskyddslagstiftning. Mer information finns i följande länkade post:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Mer information om insamling och lagring av data från Google finns här:

https://policies.google.com/privacy?gl=SV&hl=sv

2. Syfte med databehandling

Användningen av plugin-programmet Google Maps tjänar till att förbättra användarvänligheten och en tilltalande presentation av vår online-närvaro.

3. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är användarens givna samtycke i enlighet med art. 6 stycken 1 S.1 tänd en GDPR.

4. Lagringstid

Din personliga information lagras så länge som är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy eller som krävs enligt lag.

5. Möjlighet att återkalla samtycke och borttagning

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke enligt dataskyddslagen. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av behandlingen som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen.

Du kan förhindra att Google samlar in och behandlar dina personuppgifter genom att förhindra lagring av kakor från tredje part på din dator genom att använda funktionen "Spåra inte" i en stödjande webbläsare genom att inaktivera körningen av skriptkoden i din webbläsare eller genom att använda en skriptblockerare, till exempel en webbläsare. Installera NoScript (https://noscript.net/ ) eller Ghostery (https://www.ghostery.com ) i din webbläsare.

Med följande länk kan du inaktivera Googles användning av dina personuppgifter:

https://adssettings.google.de

Ytterligare information om invändnings- och borttagningsalternativ mot Google finns på:

https://policies.google.com/privacy?gl=SV&hl=sv

Användning av MailChimp

1. Omfattning av behandling av personuppgifter

Vi använder tjänsteleverantören MailChimp från The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA (nedan kallad MailChimp) för att skicka vårt nyhetsbrev. MailChimp är en leverantör för e-postmarknadsföring och gör det möjligt för oss att kommunicera direkt med potentiella kunder via nyhetsbrev via e-post. Om du registrerar dig för nyhetsbrevet överförs de uppgifter du anger när du registrerar dig för nyhetsbrevet till MailChimp och lagras där. Detta gör att ytterligare personuppgifter kan lagras och utvärderas, i synnerhet användarens aktivitet (i synnerhet vilka sidor som har besökts och vilka element som har klickats på) och enhets- och webbläsarinformation (särskilt IP- adressen och operativsystemet). MailChimp har undertecknat Privacy-Shield-avtalet mellan Europeiska unionen och USA och är certifierat. MailChimp förbinder sig att följa standarderna och förordningarna i den europeiska dataskyddslagen. Mer information finns i följande länkade post:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Därför lagras dina uppgifter också av MailChimp. Dina uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part för att få nyhetsbrevet och MailChimp har inte rätt att vidarebefordra dina uppgifter. Efter registreringen skickar MailChimp ett e-postmeddelande för att bekräfta din registrering. Dessutom erbjuder MailChimp olika analysalternativ för hur de skickade nyhetsbrev öppnas och används, t.ex. hur många användare ett e-postmeddelande skickades till, om e-postmeddelanden avvisades och om användare avregistrerade sig från listan efter att ha fått ett e-postmeddelande. Mer information om insamling och lagring av data med MailChimp hittar du här:

https://MailChimp.com/legal/privacy/

2. Syfte med databehandling

De personuppgifter som samlas in under registreringen för nyhetsbrevet kommer att användas uteslutande för att skicka vårt nyhetsbrev, eventuellt för inbjudningar till evenemang och, om du redan är vår kund, för vår kunds e-post. Dessutom kan prenumeranter på nyhetsbrevet informeras via e-post om detta är nödvändigt för driften av nyhetsbrevstjänsten eller registrering i detta avseende, vilket kan vara fallet i händelse av ändringar i nyhetsbilserbjudandet eller ändringar av de tekniska villkoren.

3. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är användarens givna samtycke i enlighet med art. 6 stycken 1 S.1 tänd en GDPR.

4. Lagringstid

Din personliga information lagras så länge som är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy eller som krävs enligt lag. Dessutom kan du kontakta MailChimp och begära att dina uppgifter raderas.

5. Möjlighet att återkalla samtycke och ta bort

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke enligt dataskyddslagen. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av behandlingen som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen.

Ditt samtycke till lagring av uppgifterna samt deras användning för utskick av nyhetsbrevet från MailChimp kan när som helst återkallas. Du kan när som helst utöva din ångerrätt genom att skicka ett e-postmeddelande till MailChimp eller genom att klicka på länken i varje nyhetsbrev.
Ytterligare information om invändnings- och borttagningsalternativ mot MailChimp finns på:

https://MailChimp.com/legal/privacy/

Denna sekretesspolicy har skapats med hjälp av DataGuard .