Professionell

SEKRETESSPOLICY FÖR LEDVANCE-WEBBPLATSEN

Från och med januari 2021

Förord

På LEDVANCE är dataskydd vår högsta prioritet. Den noggranna hanteringen av dina personuppgifter är viktig för oss. Därför hanterar vi dina uppgifter konfidentiellt, i strikt överensstämmelse med gällande bestämmelser om dataskydd.

Nedan vill vi förklara för dig vilka uppgifter vi använder, vid vilken tidpunkt och i vilket syfte. Vårt mål är att göra dig medveten om vår webbplats funktionalitet och hur vi säkerställer skyddet av dina personuppgifter, som är av yttersta vikt för oss. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter om vi inte har ditt samtycke eller lagliga tillstånd.

Innehåll

SEKRETESSPOLICY FÖR LEDVANCE-WEBBPLATSEN.. 1
Förord. 1
Innehåll 2
I.      DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGES NAMN OCH ADRESS. 3
II.     KONTAKTUPPGIFTER TILL DATASKYDDSOMBUDET. 3
III.    TILLGÄNGLIGHET TILL WEBBPLATSEN OCH SKAPANDE AV LOGGFILER. 4
IV.    ANVÄNDNING AV COOKIES. 5
V.     NYHETSBREV. 7
VI.    EMAIL KONTAKT. 8
VII.   FÖRETAGSPROFILER I SOCIALA MEDIER. 10
1)     Instagram: 10
2)     Pinterest: 11
3)     Twitter: 12
4)     YouTube: 14
VIII.   ANVÄNDNING AV FÖRETAGSPROFILER I PROFESSIONELLA NÄTVERK. 15
IX.     HOTING.. 17
X.     ANVÄNDA PLUGINS. 18
1)     Användning av Google Analytics. 18
2)     Användning av Google Tag Manager. 20
3)     Användning av Google Maps. 22
4)     Användning av MailChimp. 23
XI.    DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER. 25
1)     Rätt till information, rättelse, radering och begränsning. 25
2)     Rätt till dataportabilitet 26
3)     Rätt att återkalla ditt beviljade samtycke. 26
4)     Rätt att invända. 26
5)     Utövning. 26
6)     Rätt att lämna in ett klagomål 27

I. DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGES NAMN OCH ADRESS

Den personuppgiftsansvarige i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen och andra nationella dataskyddslagar i medlemsstaterna samt andra bestämmelser i dataskyddslagar är följande:

LEDVANCE GmbH
Parkring 29-33
85748 Garching
Tyskland
+49 89 780673-100
contact@ledvance.com
www.ledvance.de
(nedan kallad LEDVANCE eller vi).

II. KONTAKTUPPGIFTER TILL DATASKYDDSOMBUDET

Den personuppgiftsansvariges dataskyddsombud är följande:

DataCo GmbH
Dachauer Str. 65
80335 München
Tyskland
+49 89 7400 45840
www.dataguard.de

III. TILLGÄNGLIGHET TILL WEBBPLATSEN OCH SKAPANDE AV LOGGFILER

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Varje gång du besöker vår webbplats samlar vårt system automatiskt in uppgifter och information från den åtkomliga enhetens datasystem.

Följande uppgifter samlas in i denna process:

 • Information om enhetstyp och webbläsartyp samt vilken version som används.
 • Användarens operativsystem.
 • Användarens internetleverantör.
 • Användarens IP-adress.
 • Datum och tid för åtkomst.
 • Webbplatser från vilka användarens system hänvisades till vår webbplats.
 • Webbplatser som användaren har tillgång till via vår webbplats.
Dessa uppgifter lagras i loggfiler i vårt system. Dessa uppgifter lagras inte tillsammans med andra personuppgifter om användaren.

2. Syftet med behandlingen av uppgifterna

Systemets tillfälliga lagring av IP-adressen är nödvändig för att webbplatsen ska kunna levereras till användarens enhet I detta syfte måste användarens IP-adress förbli lagrad under hela sessionen.

Lagring i loggfiler sker för att säkerställa webbplatsens funktionalitet. Uppgifterna gör det också möjligt för oss att optimera vår webbplats och garantera säkerheten i våra informationstekniska system. Ingen analys av uppgifterna för marknadsföringsändamål sker i detta avseende.

Detta utgör också vårt legitima intresse av databehandling enligt Art. 6(1)(1)(f) GDPR.

3. Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för den tillfälliga lagringen av uppgifterna och loggfilerna är Art. 6(1)(1)(f) GDPR.

4. Lagringens varaktighet

Uppgifterna kommer att raderas när de inte längre är nödvändiga för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. När det gäller insamling av uppgifter för tillhandahållande av webbplatsen kommer detta att vara fallet när respektive session har avslutats.

När det gäller lagring av uppgifter i loggfiler kommer detta att ske senast efter sju dagar. De kan dock lagras under en längre tidsperiod. I detta fall raderas eller maskeras användarnas IP-adresser för att säkerställa att den enhet som använder den inte längre kan spåras.

5. Rätt till invändningar

Insamlingen av uppgifter för tillhandahållandet av webbplatsen och lagringen av uppgifterna i loggfiler är absolut nödvändig för webbplatsens drift. Användaren har därför inte rätt att invända mot detta.

IV. ANVÄNDNING AV COOKIES

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen

På vår webbplats används cookies. Cookies är textfiler som lagras i webbläsaren eller av webbläsaren på användarens datorsystem. När en användare går in på en webbsida kan en cookie lagras i användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en distinkt teckensträng som gör det möjligt att unikt identifiera webbläsaren när webbplatsen nås igen.

Vi använder cookies för att göra vår webbplats mer användarvänlig. Vissa delar av vår webbplats kräver att den anropande webbläsaren förblir identifierbar även efter ett sidbyte.

Cookies lagrar och överför följande uppgifter:

 • Språkinställningar
 • Inloggningsuppgifter

Dessutom använder denna webbplats cookies som gör det möjligt för oss att analysera användarens surfbeteende.

Detta gör det möjligt att överföra följande uppgifter:

 • Söktermer som används
 • Frekvens av sidvisningar
 • Användning av webbplatsens funktioner
De användaruppgifter som samlas in på detta sätt kommer att pseudonymiseras med hjälp av tekniska försiktighetsåtgärder. Det är därför inte längre möjligt att koppla uppgifterna till den användare som använder dem. Uppgifterna kommer inte att lagras tillsammans med andra personuppgifter om användaren.

När användaren går in på vår webbplats kommer han eller hon att informeras om användningen av cookies för analytiska ändamål, och hans eller hennes samtycke till behandlingen av de personuppgifter som används i detta avseende kommer att inhämtas. I detta avseende kommer man också att hänvisa till denna integritetspolicy.

2. Syftet med behandlingen av uppgifter

Syftet med att införa tekniskt nödvändiga cookies är att göra det lättare för användarna att använda webbplatserna. Vissa av våra webbplatsfunktioner kan vara otillgängliga utan användning av cookies. Det måste vara möjligt att känna igen webbläsaren även när användaren går till en ny sida på webbplatsen.

Vi behöver cookies för följande tillämpningar:
 • Konfigurera språkinställningar
 • Minnas söktermer
De användaruppgifter som samlas in av tekniskt nödvändiga cookies kommer inte att användas för att skapa användarprofiler.

Analyscookies används för att förbättra kvaliteten på vår webbplats och dess innehåll. Analyscookies talar om för oss hur webbplatsen används, vilket gör att vi kontinuerligt kan förbättra vårt utbud.

LEDVANCE samlar in uppgifter om hur du använder webbplatsen, till exempel vilka sidor du besöker mest och vilka fel som uppstår. Denna analysprofilering hjälper oss att mäta hur effektiva webbplatsens erbjudanden är och hur webbplatsens prestanda kan förbättras.

Detta utgör också vårt legitima intresse för behandling av personuppgifter enligt Art. 6(1)(1)(f) GDPR.

3. Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter med hjälp av tekniskt nödvändiga cookies är Art. 6(1)(1)(f) GDPR.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av cookies för analytiska och andra ändamål med den berörda användarens samtycke är art. 6(1)(1)(a) GDPR.

4. Lagringstid / Rätt till invändning och radering

Cookies lagras på användarens enhet och överförs till vår webbplats av denna enhet. Därför har du som användare också full kontroll över användningen av cookies. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare eller andra appar på din enhet kan du inaktivera eller begränsa överföringen av cookies. Tidigare sparade cookies kan raderas när som helst. Detta kan också göras automatiskt. Om cookies är avaktiverade för vår webbplats kan det hända att du inte kan använda alla webbplatsens funktioner fullt ut.
Om du använder webbläsaren Safari (version 12.1 och senare) raderas cookies automatiskt efter sju dagar. Detta gäller även opt-out-cookies som placeras för att förhindra spårningsåtgärder.

V. NYHETSBREV

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Du kan prenumerera på ett gratis nyhetsbrev på vår webbplats. Uppgifterna från kontaktformuläret överförs till oss när du prenumererar på nyhetsbrevet.
 
 • E-postadress
 • Efternamn
 • Förnamn
 • Telefon-/mobilnummer
 • Adress
 • IP-adress för den enhet som ger åtkomst
 • Datum och tid för registrering
   
I samband med databehandlingen för att skicka nyhetsbrev kommer uppgifterna att lämnas vidare till en tjänst för marknadsföring av nyhetsbrev. Uppgifterna kommer uteslutande att användas för att skicka ut vårt nyhetsbrev.

2. Ändamål med behandlingen av uppgifterna

Användarens e-postadress samlas in för att kunna leverera nyhetsbrevet.

Insamlingen av andra personuppgifter som en del av registreringsprocessen för nyhetsbrevet tjänar till att förhindra missbruk av tjänsterna eller den använda e-postadressen.

3. Rättslig grund för databehandlingen

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna efter användarens registrering till nyhetsbrevet är, med den berörda användarens samtycke, Art. 6(1)(1)(a) GDPR.

4. Lagringens varaktighet

Uppgifterna kommer att raderas när de inte längre är nödvändiga för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. Användarens e-postadress kommer därför endast att lagras så länge som prenumerationen på nyhetsbrevet är aktiv.

Övriga personuppgifter som samlas in som en del av registreringsprocessen kommer i allmänhet att raderas efter en period på sju dagar.

5. Rätt till invändning och radering

Prenumerationen på nyhetsbrevet kan när som helst avbrytas av den berörda användaren. Det finns en motsvarande länk som tillhandahålls för detta ändamål i varje nyhetsbrev.
 
Detta gör det också möjligt att återkalla samtycket till lagring av personuppgifter som samlats in under prenumerationsprocessen.
 

VI. EMAIL KONTAKT

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Du kan använda vår webbplats för att kontakta oss med hjälp av den angivna e-postadressen. I det fallet lagras användarens personuppgifter som skickas tillsammans med e-postmeddelandet.

Uppgifterna kommer uteslutande att användas för att behandla din förfrågan. För detta ändamål används avtalsbiträden som Microsoft365, med vilka motsvarande avtal har ingåtts.

2. Syftet med databehandlingen

Om vi kontaktar dig via e-post utgör detta också ett nödvändigt intresse för behandlingen av uppgifterna.

3. Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är, med den berörda användarens samtycke, Art. 6.1 a GDPR.

Den rättsliga grunden för behandlingen av de uppgifter som överförs när ett e-postmeddelande skickas är art. 6.1 f i GDPR.

Om syftet med att ta kontakt via e-post är att ingå ett avtal, är Art. 6(1)(b) GDPR utgöra en ytterligare rättslig grund för behandlingen.

4. Lagringens varaktighet

Uppgifterna kommer att raderas när de inte längre är nödvändiga för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. För personuppgifter som skickas via e-post kommer detta att vara fallet när respektive konversation med användaren har avslutats. Konversationen anses avslutad när det av omständigheterna kan utläsas att fakta i fråga har klargjorts slutgiltigt.

De ytterligare personuppgifter som samlas in under sändningsprocessen kommer att raderas senast efter en period på sju dagar.

5. Rätt till invändning och radering

Användaren kan när som helst återkalla sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter. En användare som har kontaktat oss via e-post kan när som helst invända mot lagring av sina personuppgifter. Om denna rättighet utövas är det inte möjligt att fortsätta samtalet.

contact@ledvance.com

Alla personuppgifter som lagrats inom ramen för kontaktskapandet kommer i så fall att raderas.

contact@ledvance.com

VII. FÖRETAGSPROFILER I SOCIALA MEDIER

1. Instagram:

Instagram, en del av Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Vår företagswebbplats tillhandahåller information och erbjuder Instagram-användare möjlighet att kommunicera. Om du utför en åtgärd på vårt företagskonto på Instagram (t.ex. kommentarer, inlägg, gilla osv.) är det möjligt att du genom detta gör personuppgifter (t.ex. ditt riktiga namn eller foto i din användarprofil) offentliga. Eftersom vi i allmänhet eller i stor utsträckning inte har något inflytande över Instagrams behandling av dina personuppgifter, som också ansvarar för LEDVANCE GmbH:s företagsprofil, kan vi dock inte ge några auktoritativa uppgifter om syftet och omfattningen av behandlingen av dina uppgifter.

Våra företagsprofiler i sociala medier används för kommunikation och informationsutbyte med (potentiella) kunder. I synnerhet kommer vi att använda företagsprofilerna för följande ändamål:

Produkter

Publiceringarna via företagsprofilerna kan innehålla följande innehåll:

 • Information om produkter
 • Information om tjänster
 • Tävlingar
 • Kundkontakt
 • Service och support
Alla användare har rätt att publicera personuppgifter genom aktiviteter.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är, med användarens frivilliga samtycke i detta avseende, Art. 6(1)(1)(a) GDPR.

Vi lagrar dina aktiviteter och personuppgifter som publiceras via vårt företags Instagramprofil tills samtycket återkallas. Dessutom följer vi de lagstadgade lagringsperioderna.

Vi kan vidare behandla uppgifter från vårt företags Instagram-profil i våra system, till exempel vid kundklagomål via Instagram. Vi raderar då uppgifterna efter att lagringsperioden har löpt ut.

För att säkerställa lämpliga garantier för att skydda överföringen och behandlingen av personuppgifter utanför EU sker dataöverföringen till och databehandlingen av Instagram på grundval av lämpliga garantier i enlighet med Art. 46 och följande. GDPR, särskilt genom att ingå så kallade standardklausuler om dataskydd i enlighet med art. 46.2 c GDPR.

Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter, som vi samlar in när du använder vårt företags Instagram-profil, och hävda dina rättigheter som registrerad person enligt del IV i denna integritetspolicy. För att göra detta kan du skicka oss ett enkelt e-postmeddelande till contact@ledvance.com . Du hittar mer information om hur Instagram behandlar dina personuppgifter och respektive alternativ för att invända här:

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

2. Pinterest:

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland.

Vår företagswebbplats tillhandahåller information och ger Pinterest-användare möjlighet att kommunicera. Om du utför en åtgärd på vårt företags Pinterest-profil (t.ex. kommentarer, inlägg, gilla osv.) är det möjligt att du genom att göra detta gör personuppgifter (t.ex. verkligt namn eller foto i din användarprofil) offentliga. Eftersom vi i allmänhet eller i stor utsträckning inte har något inflytande över Pinterest, som också ansvarar för LEDVANCE GmbH:s företagsprofil, när det gäller behandlingen av dina personuppgifter, kan vi dock inte ge några auktoritativa uppgifter om syftet och omfattningen av behandlingen av dina uppgifter.

Våra företagsprofiler i sociala medier används för kommunikation och informationsutbyte med (potentiella) kunder. I synnerhet kommer vi att använda företagsprofilerna för följande ändamål:

Produkter

Publiceringarna via företagsprofilerna kan innehålla följande innehåll:
 • Information om produkter
 • Information om tjänster
 • Tävlingar
 • Kundkontakt
 • Service och support
Alla användare har rätt att publicera personuppgifter genom aktiviteter.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är, med användarens frivilliga samtycke i detta avseende, Art. 6(1)(1)(a) GDPR.

Vi kommer att lagra dina aktiviteter och personuppgifter som publiceras via vårt företags Pinterest-profil tills samtycket dras tillbaka. Dessutom följer vi de lagstadgade lagringsperioderna.

Vi kan komma att ytterligare behandla uppgifter från vår företagsprofil i våra system och radera dem efter utgången av respektive lagringsperioder, till exempel de som anges i den tyska handelslagen (Handelsgesetzbuch, HGB).

För att säkerställa lämpliga garantier för att skydda överföringen och behandlingen av personuppgifter utanför EU sker dataöverföringen till och databehandlingen av Pinterest på grundval av lämpliga garantier i enlighet med Art. 46 ff. GDPR, i synnerhet genom ingående av så kallade standardiserade dataskyddsklausuler i enlighet med art. 46.2 c GDPR.

Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter, som vi samlar in när du använder vårt företagskonto på Pinterest, och hävda dina rättigheter som registrerad person enligt del IV i denna sekretesspolicy. För att göra detta kan du skicka oss ett enkelt e-postmeddelande till contact@ledvance.com . Du hittar mer information om hur Pinterest behandlar dina personuppgifter och respektive alternativ för att invända här:

Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

3. Twitter:

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irland.

På vår företagswebbplats finns information och Twitter-användare har möjlighet att kommunicera. Om du utför en åtgärd på vårt företags Twitter-profil (t.ex. kommentarer, inlägg, gilla osv.) är det möjligt att du genom att göra detta gör personuppgifter (t.ex. verkligt namn eller foto i din användarprofil) offentliga. Eftersom vi i allmänhet eller i stor utsträckning inte har något inflytande över behandlingen av dina personuppgifter av Twitter, som också ansvarar för LEDVANCE GmbH:s företagsprofil, kan vi dock inte ge några auktoritativa uppgifter om syftet och omfattningen av behandlingen av dina uppgifter.

Våra företagsprofiler i sociala medier används för kommunikation och informationsutbyte med (potentiella) kunder. I synnerhet kommer vi att använda företagsprofilerna för följande ändamål:

Produkter

Publiceringarna via företagsprofilerna kan innehålla följande innehåll:
 • Information om produkter
 • Information om tjänster
 • Tävlingar
 • Kundkontakt
 • Service och support
Alla användare har rätt att publicera personuppgifter genom aktiviteter.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är, med användarens frivilliga samtycke i detta avseende, Art. 6(1)(1)(a) GDPR.

Vi lagrar dina aktiviteter och personuppgifter som publiceras via vårt Twitter-företagskonto tills samtycket dras tillbaka. Dessutom följer vi de lagstadgade lagringstiderna.

I vissa fall kommer vi att fortsätta att behandla uppgifter från vår företagsprofil i våra system. Dessa uppgifter kommer att lagras så länge som det finns ett syfte eller en lagringsperiod, till exempel om det är nödvändigt i eventuella rättstvister i syfte att försvara sig juridiskt.

För att säkerställa lämpliga garantier för att skydda överföringen och behandlingen av personuppgifter utanför EU sker dataöverföringen till och databehandlingen av Twitter på grundval av lämpliga garantier i enlighet med Art. 46 och följande. GDPR, särskilt genom att ingå så kallade standardklausuler om dataskydd i enlighet med artikel 46.2 i GDPR. 46.2 c GDPR.

Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter, som vi samlar in när du använder vårt företags Twitter-profil, och hävda dina rättigheter som registrerad person enligt del IV i denna integritetspolicy. För att göra detta kan du skicka oss ett enkelt e-postmeddelande till contact@ledvance.com. Du hittar mer information om hur Twitter behandlar dina personuppgifter och respektive möjligheter att göra invändningar här:

Twitter: https://twitter.com/de/privacy

4. YouTube:

YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

På vår företagswebbplats finns information och YouTube-användare har möjlighet att kommunicera. Om du utför en åtgärd på vårt företags YouTube-konto (t.ex. kommentarer, inlägg, gilla osv.) är det möjligt att du genom att göra detta gör personuppgifter (t.ex. verkligt namn eller foto i din användarprofil) offentliga. Eftersom vi i allmänhet eller i stor utsträckning inte har något inflytande över YouTube:s behandling av dina personuppgifter, som också ansvarar för LEDVANCE GmbH:s företagskonto, kan vi dock inte ge några auktoritativa uppgifter om syftet och omfattningen av behandlingen av dina uppgifter.

Våra företagsprofiler i sociala medier används för kommunikation och informationsutbyte med (potentiella) kunder. I synnerhet kommer vi att använda företagsprofilerna för följande ändamål:

Produkter

Publiceringarna via företagsprofilerna kan innehålla följande innehåll:
 • Information om produkter
 • Information om tjänster
 • Tävlingar
 • Kundkontakt
 • Service och support
Alla användare har rätt att publicera personuppgifter genom aktiviteter.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är, med användarens frivilliga samtycke i detta avseende, Art. 6(1)(1)(a) GDPR.

Vi lagrar dina aktiviteter och personuppgifter som publiceras via vårt företags YouTube-konto tills samtycket återkallas. Dessutom följer vi de lagstadgade lagringsperioderna.

I vissa fall fortsätter vi att behandla uppgifter från vår företagsprofil i våra system. Dessa uppgifter kommer att lagras så länge som det finns ett syfte eller en lagringsperiod, till exempel om det är nödvändigt i eventuella rättstvister i syfte att försvara sig juridiskt.
 
För att säkerställa lämpliga garantier för att skydda överföringen och behandlingen av personuppgifter utanför EU sker dataöverföringen till och databehandlingen av YouTube på grundval av lämpliga garantier i enlighet med Art. 46 och följande. GDPR, särskilt genom att ingå så kallade standardklausuler om dataskydd i enlighet med artikel 46.2 i GDPR. 46.2 c GDPR.

Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter, som vi samlar in när du använder vårt företags YouTube-konto, och hävda dina rättigheter som registrerad person enligt del IV i denna sekretesspolicy. För att göra detta kan du skicka oss ett enkelt e-postmeddelande till contact@ledvance.com . Du hittar mer information om hur YouTube behandlar dina personuppgifter och respektive möjligheter att göra invändningar här:

YouTube: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

VIII. ANVÄNDNING AV FÖRETAGSPROFILER I PROFESSIONELLA NÄTVERK

1. Omfattning av behandlingen av uppgifter

Vi använder företagsprofiler i professionella nätverk. Vi har företagsprofiler i följande professionella nätverk:

LinkedIn:

LinkedIn, Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland

XING:

XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland

Vår företagswebbplats tillhandahåller information och ger användarna möjlighet att kommunicera.

Företagskontona används för ansökningar, information/PR och aktiv sourcing.

Vi kan inte ge information om hur dina personuppgifter behandlas av de företag som också ansvarar för företagskontona. Du hittar mer information i följande företags integritetspolicyer:

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

XING:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Om du utför en åtgärd på vårt företagskonto (t.ex. kommentarer, inlägg, gilla osv.) är det möjligt att du därigenom offentliggör personuppgifter (t.ex. ditt riktiga namn eller foto i din användarprofil).

2. Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter i samband med användningen av vårt företagskonto är Art. 6(1)(1)(f) GDPR.

3. Syfte med databehandlingen

Vår företagsprofil tjänar till att informera användarna om våra tjänster. Alla användare kan fritt publicera personuppgifter genom aktiviteter.

4. Lagringens varaktighet

Vi lagrar dina aktiviteter och personuppgifter som publiceras via våra företagsprofiler tills samtycket återkallas. Dessutom följer vi de lagstadgade lagringstiderna.

5. Rätt till invändning och radering

Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter, som vi samlar in när du använder våra företagsprofiler, och hävda dina rättigheter som registrerad person enligt del IV i denna sekretesspolicy. För att göra detta kan du skicka oss ett enkelt e-postmeddelande till den e-postadress som anges i denna integritetspolicy.

För att säkerställa lämpliga garantier för att skydda överföringen och behandlingen av personuppgifter utanför EU sker dataöverföringen till och databehandlingen av LinkedIn på grundval av lämpliga garantier i enlighet med Art. 46 och följande. GDPR, i synnerhet genom att ingå så kallade standardklausuler om dataskydd i enlighet med art. 46.2 c GDPR.

Du hittar ytterligare information om alternativen för invändning och radering här:

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

XING:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

IX. HOTING

Webbplatsen finns på servrar hos en tjänsteleverantör som vi har utsett.

Vår tjänsteleverantör är:

SpaceNet AG

Joseph-Dollinger-Bogen 14

D-80807 München

Servrarna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler som din webbläsare automatiskt skickar när du besöker webbplatsen. Följande information lagras:

 • Webbläsartyp och webbläsarversion.
 • Typ av enhet och använt operativsystem
 • Hänvisande URL
 • Värdnamn för den dator som använder webbplatsen
 • Datum och tid för serverförfrågan.
 • IP-adress

Dessa uppgifter kommer inte att slås samman med andra datakällor. Dessa uppgifter samlas in på grundval av artikel 6.1 i EG-fördraget. 6.1 f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att webbplatsen visas tekniskt korrekt och optimeras.
Webbplatsens server finns i Tyskland.

 

X. ANVÄNDA PLUGINS

1)  Användning av Google Analytics


1. Omfattning av behandlingen av personuppgifter

Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irland (nedan kallad Google). Google Analytics undersöker uppgifter som t.ex. besökarnas ursprung, hur länge de stannar på enskilda sidor och användningen av sökmotorer, och möjliggör därmed en bättre uppföljning av framgången för reklamkampanjer.

Google Analytics använder cookies och lagrar dem på din enhet. Som en följd av detta kan personuppgifter lagras och analyseras - främst användarnas aktivitet (i synnerhet vilka webbplatser som har besökts och vilka element som klickats på), enhets- och webbläsardata (i synnerhet IP-adressen och operativsystemet), uppgifter om de annonser som visas (i synnerhet vilka annonser som visades och om användaren klickade på dem), samt uppgifter om annonspartners (i synnerhet pseudonymiserade användar-ID:n).

Den information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats kommer att överföras till en server hos Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, i USA, där den kommer att lagras. Om IP-anonymiseringen är aktiverad på denna webbplats kommer dock din IP-adress att förkortas i förväg av Google inom EU:s medlemsstater eller andra länder som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen först att överföras till en Google-server i USA och förkortas där.

På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att analysera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsens verksamhet och tillhandahålla andra tjänster som rör användningen av webbplatsen och Internet. Den IP-adress som skickas från din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att sammanföras med andra uppgifter av Google. Du kan förhindra att cookies installeras genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet med detta. Vi vill dock påpeka att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut.

I vissa fall kommer vi att behandla uppgifterna vidare i våra system. Dessa uppgifter kommer att lagras så länge som det finns ett syfte eller en lagringsperiod.

För att säkerställa lämpliga garantier för att skydda överföringen och behandlingen av personuppgifter utanför EU sker dataöverföringen till och databehandlingen av Google på grundval av lämpliga garantier i enlighet med art. 46 och följande. GDPR, särskilt genom att ingå så kallade standardklausuler om dataskydd i enlighet med artikel 46.2 i GDPR. 46.2 c GDPR.

Ytterligare information om Googles behandling av uppgifter hittar du här:

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

2. Syftet med behandlingen av uppgifter

Syftet med behandlingen av personuppgifter är riktad kommunikation med en målgrupp som redan har uttryckt ett första intresse genom att besöka webbplatsen.

3. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandlingen av användarens personuppgifter är i princip användarens samtycke i enlighet med art. 6.1.1 a GDPR.

4. Lagringens varaktighet

Dina personuppgifter kommer att lagras så länge som det är nödvändigt för att uppnå de mål som beskrivs i denna sekretesspolicy eller som föreskrivs i lag. Reklamuppgifter i serverloggar kommer att anonymiseras när Google enligt sina egna uttalanden raderar delar av IP-adressen och cookieinformationen efter 9 respektive 18 månader.

5. Rätt till återkallelse och radering

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke i enlighet med dataskyddslagen. Lagligheten av den databehandling som utförs på grundval av samtycket fram till dess att det återkallas påverkas inte av att samtycket återkallas.

Du kan förhindra att Google samlar in och behandlar dina personuppgifter genom att stoppa lagringen av cookies från tredje part på din dator, använda funktionen "Do Not Track" i en webbläsare som stöder detta, inaktivera utförandet av skriptkod i din webbläsare eller installera en skriptblockerare som NoScript

(https://noscript.net/) eller Ghostery (https://www.ghostery.com ) i din webbläsare.

Du kan också förhindra att de uppgifter som genereras av kakan och som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samlas in och överförs till Google, samt att Google behandlar dessa uppgifter, genom att ladda ner och installera det webbläsarplugin som finns tillgängligt via följande länk:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Du kan använda följande länk för att avaktivera Googles användning av dina personuppgifter:

https://adssettings.google.de

Du hittar ytterligare information om Googles möjligheter till invändningar och radering här:

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de
 

2)  Användning av Google Tag Manager


1. Omfattning av behandlingen av personuppgifter

Vi använder Google Tag Manager (https://www.google.com/intl/de/tagmanager/ ) från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA och dess representant i Europeiska unionen, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irland (nedan kallad Google). Med Google Tag Manager kan taggar från Googles tjänst och tredjepartsleverantörer hanteras och integreras i en webbplats. Taggar är små kodelement på en webbplats som till exempel tjänar till att mäta antalet besökare och deras beteende, logga effekten av onlineannonsering och sociala kanaler, genomföra remarketing och inriktning på målgrupper samt testa och optimera webbplatser. När en användare besöker webbplatsen skickas den aktuella taggkonfigurationen till användarens webbläsare. Den innehåller instruktioner om vilka taggar som ska aktiveras. Google Tag Manager gör att andra taggar skapas, som i sin tur samlar in uppgifter under vissa omständigheter. Du hittar information om detta i passagerna om användningen av respektive tjänster i denna sekretesspolicy. Google Tag Manager har inte tillgång till dessa uppgifter.
 
För att säkerställa lämpliga garantier för att skydda överföringen och behandlingen av personuppgifter utanför EU sker dataöverföringen till och databehandlingen av Google på grundval av lämpliga garantier i enlighet med art. 46 ff. GDPR, särskilt genom att ingå så kallade standardklausuler om dataskydd i enlighet med artikel 46 i GDPR. 46.2 c GDPR.

Ytterligare information om Google Tag Manager finns på https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html och i Googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

2. Syftet med behandlingen av uppgifter

Syftet med behandlingen av personuppgifter är kumulativ och tydlig hantering samt effektiv integrering av tjänster från tredjepartsleverantörer.

3. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandlingen av användarens personuppgifter är i grunden användarens samtycke i enlighet med art. 6(1)(1)(a) GDPR.

4. Lagringens varaktighet

Dina personuppgifter kommer att lagras så länge som det är nödvändigt för att uppnå de mål som beskrivs i denna sekretesspolicy eller som föreskrivs i lag. Reklamuppgifter i serverloggar kommer att anonymiseras när Google enligt sina egna uttalanden raderar delar av IP-adressen och cookieinformationen efter 9 respektive 18 månader.

5. Rätt till återkallelse och radering

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke i enlighet med dataskyddslagen. Lagligheten av den databehandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallandet påverkas inte av återkallandet av samtycket.

Du kan förhindra att Google samlar in och behandlar dina personuppgifter genom att stoppa lagringen av cookies från tredje part på din dator, använda funktionen "Do Not Track" i en webbläsare som stöder detta, inaktivera utförandet av skriptkod i din webbläsare eller installera en skriptblockerare som NoScript (https://noscript.net/ ) eller Ghostery (https://www.ghostery.com ) i din webbläsare.

Du kan också förhindra att de uppgifter som genereras av kakan och som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samlas in och överförs till Google, samt att Google behandlar dessa uppgifter, genom att ladda ner och installera det webbläsarplugin som finns tillgängligt via följande länk:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Du kan använda följande länk för att avaktivera Googles användning av dina personuppgifter:

https://adssettings.google.de

Du hittar ytterligare information om Googles möjligheter till invändningar och radering här:

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de


3)  Användning av Google Maps


1. Omfattning av behandlingen av personuppgifter                

Vi använder karttjänsten Google Maps online av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA och dess representant i Europeiska unionen, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irland (nedan kallad Google). Vi använder insticksprogrammet Google Maps för att visuellt presentera geografiska data och bädda in dem på vår webbplats. När du använder Google Maps på vår webbplats skickas information om användningen av vår webbplats, din IP-adress och adresser som anges i ruttplaneringsfunktionen till en Google-server i USA, där den lagras.
 
För att säkerställa lämpliga garantier för att skydda överföringen och behandlingen av personuppgifter utanför EU sker dataöverföringen till och databehandlingen av Google på grundval av lämpliga garantier i enlighet med art. 46 ff. GDPR, särskilt genom att ingå så kallade standardklausuler om dataskydd i enlighet med artikel 46 i GDPR. 46.2 c GDPR.

Ytterligare information om Googles behandling av uppgifter hittar du här:

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

2. Syftet med behandlingen av uppgifter

Användningen av insticksprogrammet Google Maps tjänar till att förbättra användarvänligheten och säkerställa en tilltalande presentation av vår webbplats.

3. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är, med användarens frivilliga samtycke i detta avseende, Art. 6(1)(1)(a) GDPR.

4. Lagringens varaktighet

Dina personuppgifter kommer att lagras så länge som det är nödvändigt för att uppnå de mål som beskrivs i denna sekretesspolicy eller som föreskrivs i lag.

5. Rätt till invändning och radering

Du kan förhindra att Google samlar in och behandlar dina personuppgifter genom att stoppa lagringen av cookies från tredje part på din dator, använda funktionen "Do Not Track" i en webbläsare som stöder detta, inaktivera utförandet av skriptkod i din webbläsare eller installera en skriptblockerare som NoScript (https://noscript.net/ ) eller Ghostery (https://www.ghostery.com ) i din webbläsare.

Du kan använda följande länk för att avaktivera Googles användning av dina personuppgifter:

https://adssettings.google.de

Du hittar ytterligare information om Googles möjligheter till invändningar och radering här:

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de


4)  Användning av MailChimp


1. Omfattning av behandlingen av personuppgifter

För att skicka vårt nyhetsbrev använder vi tjänsteleverantören MailChimp som ägs av The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA (nedan kallad MailChimp). Mailchimp är en leverantör av e-postmarknadsföringstjänster och gör det möjligt för oss att kommunicera direkt med potentiella kunder via e-postnyhetsbrev. Om du registrerar dig för nyhetsbrevet kommer de uppgifter du har lämnat, som du anger när du registrerar dig för nyhetsbrevet, att skickas till MailChimp, där de kommer att lagras. Därför kan personuppgifter lagras och analyseras - framför allt användarens aktivitet (i synnerhet vilka sidor som har besökts och vilka element som har klickats på) och information om enhet/ webbläsare (i synnerhet IP-adress och operativsystem).

För att säkerställa lämpliga garantier för att skydda överföringen och behandlingen av personuppgifter utanför EU sker överföringen av uppgifter till och behandlingen av uppgifter av MailChimp på grundval av lämpliga garantier i enlighet med art. 46 och följande. GDPR, särskilt genom att ingå så kallade standardklausuler om dataskydd i enlighet med art. 46.2 c GDPR.

Dina uppgifter kommer också att lagras av MailChimp för detta ändamål. För mottagandet av nyhetsbrevet kommer dina uppgifter inte att lämnas vidare till tredje part, och MailChimp har ingen rätt att lämna vidare dina uppgifter. Efter registreringen skickar MailChimp ett e-postmeddelande till dig för att bekräfta din registrering. MailChimp tillhandahåller dessutom olika alternativ för att analysera hur de nyhetsbrev som skickas öppnas och används, till exempel hur många användare ett e-postmeddelande skickades till, om e-postmeddelanden avvisades och om användare avregistrerade sig från listan efter att ha fått ett e-postmeddelande.

Du hittar mer information om MailChimp:s behandling av uppgifter här:

https://MailChimp.com/legal/privacy/

2. Syftet med databehandlingen

De personuppgifter som samlas in vid en registrering till nyhetsbrevet kommer endast att användas för att skicka vårt nyhetsbrev, inbjudan till eventuella evenemang och, om du redan är kund hos oss, för vår e-postkommunikation med kunder. Prenumeranter på nyhetsbrevet kan också få information via e-post, om detta är nödvändigt för driften av nyhetsbrevstjänsten eller en registrering i detta avseende, vilket kan vara fallet vid ändringar av nyhetsbrevstjänsten eller ändringar av tekniska omständigheter.

3. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandlingen av användarens personuppgifter är i grunden användarens samtycke i enlighet med art. 6(1)(1)(a) GDPR.

4. Lagringens varaktighet

Dina personuppgifter kommer att lagras så länge som det är nödvändigt för att uppnå de mål som beskrivs i denna sekretesspolicy eller som föreskrivs i lag. Du kan också kontakta MailChimp och begära att dina uppgifter raderas.

5. Rätt till återkallelse och radering

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke i enlighet med dataskyddslagen. Lagligheten av den databehandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallandet påverkas inte av återkallandet av samtycket.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att uppgifterna lagras och att MailChimp använder dem för att skicka nyhetsbrevet. Du kan när som helst uttrycka ditt återkallande genom att skicka ett e-postmeddelande till MailChimp eller genom att klicka på länken i varje nyhetsbrev.

Du hittar mer information om alternativen för invändning och radering hos MailChimp här:

https://MailChimp.com/legal/privacy/

Dessa uppgifter samlas in på grundval av Art. 6(1)(f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att webbplatsen visas tekniskt korrekt och optimeras.


​​​​​​​

 

XI. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

I enlighet med den tillämpliga dataskyddslagstiftningen har du följande rättigheter, särskilt i enlighet med de lagstadgade kraven:
 

1) Rätt till information, rättelse, radering och begränsning


Du har rätt att när som helst begära information om dina personuppgifter som vi har lagrat.
 
När vi behandlar eller använder dina personuppgifter kommer vi att sträva efter att, genom att genomföra lämpliga åtgärder, se till att dina personuppgifter är korrekta och aktuella för de ändamål för vilka de samlades in.
 
Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att dessa uppgifter rättas.

Du kan också ha rätt att begära radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter om behandlingen till exempel inte längre uppfyller ett legitimt affärssyfte i enlighet med denna sekretesspolicy eller tillämplig lag, och lagstadgade lagringsperioder inte kräver fortsatt lagring.
 

2)  Rätt till dataportabilitet


Du kan också ha rätt att få de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, eller överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarig.
 

3)  Rätt att återkalla ditt beviljade samtycke


Om du har samtyckt till insamling, behandling och användning av dina personuppgifter kan du när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan, men legitimiteten för den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallandet påverkas inte.


4)  Rätt att invända


Du har rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på Art. 6.1 e eller f i GDPR. Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter efter en invändning, såvida vi inte kan visa på tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är avsedd för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk (se artikel 21.1 i GDPR, så kallad "begränsad rätt till invändning"). I det fallet måste du visa skäl för invändningen som grundar sig på din särskilda situation.

Dessutom har du också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring, utan att ange skäl.


5)  Utövning


För att utöva dina dataskyddsrättigheter kan du när som helst kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges ovan. Ange i så fall namnet på den berörda webbplatsen och bifoga en motsvarande identifikation av dig själv.
 

6)  Rätt att lämna in ett klagomål


Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är laglig.
 
Denna integritetspolicy har skapats med hjälp av DataGuard .
 
Dela sidan på sociala media